Dự án lưới thép

Nhà container phẳng
Trường hợp xây dựng rào cản âm thanh

Nhà container gói phẳng2
Trường hợp xây dựng rào cản âm thanh2

Nhà container gói phẳng3
Trường hợp thi công hàng rào âm thanh3

nhà container gấp
Trường hợp xây dựng rào cản âm thanh4

Nhà kính phẳng gói nhà container
Trường hợp xây dựng của màn hình cửa sổ kim loại thép không gỉ

Nhà chứa gói phẳng tường kính2
Trường hợp xây dựng của màn hình cửa sổ kim loại thép không gỉ2

Nhà chứa gói phẳng tường kính3
Trường hợp xây dựng của màn hình cửa sổ kim loại thép không gỉ3

Tường kính Nhà phẳng Gói container4
Trường hợp thi công lưới thép1

Nhà chứa gói phẳng tường kính5
Trường hợp thi công Lưới thép 2

Nhà gấp hai lớp
Trường hợp thi công Lưới thép3

Nhà container gấp hai lớp2
Trường hợp thi công lưới thép4

Nhà Container gấp 2 lớp3
Màn hình cửa sổ kim loại thép không gỉ4